واکسن های مجاز

واکسن های مجاز برای ورود به کشورهای مختلف

واکسن های مجاز برای ورود به اسپانیا 🇪🇸 
فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون - سینوفارم - سینووک

واکسن های مجاز برای ورود به هلند 🇳🇱
فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون - سینوفارم - سینووک

واکسن های مجاز برای ورود به سوییس 🇨🇭
 فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون - سینوفارم - سینووک

واکسن های مجاز برای ورود به اتریش 🇦🇹
 فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون - سینوفارم - سینووک

واکسن های مجاز برای ورود به سوئد 🇸🇪
 فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون - سینوفارم - سینووک - کوشیلد

واکسن های مجاز برای ورود به فرانسه 🇷🇺
 فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون 

واکسن های مجاز برای ورود به آلمان 🇩🇪
 فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون

واکسن های مجاز برای ورود به ایتالیا 🇮🇹
 فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون

واکسن های مجاز برای ورود به کانادا 🇨🇦
فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون

واکسن های مجاز برای ورود به پرتغال 🇵🇹
فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون 

واکسن های مجاز برای ورود به بلژیک 🇧🇪
فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون

واکسن های مجاز برای ورود به دانمارک 🇩🇰
فایزر – مدرنا – آسترازنکا – جانسون